Polityka prywatności

§.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zgodnie z art. 12 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), firma Marcin Gąsiorek IT , ul. Kazimierza Wielkiego 41/21, 30-074 Kraków, NIP: 6772309031 (zwana dalej „Marcin Gąsiorek IT”), przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Marcin Gąsiorek IT, ul. Kazimierza Wielkiego 41/21, 30-074 Kraków, NIP: 6772309031.

Dane kontaktowe

Z firmą Marcin Gąsiorek IT można skontaktować się w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: biuro@freshcodeee.pl, telefonicznie na numer: 730 024 171

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Marcin Gąsiorek IT w następujących celach:

 • Zawarciu i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Wypełnienia obowiązków ciążących na Marcin Gąsiorek IT wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 • Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Marcin Gąsiorek IT, a w szczególności w celach marketingu i promocji produktów i usług ASRoom, w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W innym wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane

Marcin Gąsiorek IT będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.:

 • W zakresie realizacji zawartej z Marcin Gąsiorek IT umowy przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Marcin Gąsiorek IT, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 • W zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Marcin Gąsiorek IT przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 • W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Marcin Gąsiorek IT, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody do momentu wycofania przez Panią/Pana takiej zgody.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Marcin Gąsiorek IT następującym odbiorcom:

 • Podmiotom przewidzianym w ustawie , podmiotom uprawnionym do tego na mocy innych przepisów prawa, w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług , sądom i prokuratorom oraz innym organom władzy publicznej w związku z toczącymi się postępowaniami.
 • Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na rzecz Marcin Gąsiorek IT – tzw. podmioty przetwarzające.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych przez Marcin Gąsiorek IT, przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii Pani/Pana danych (art. 15 RODO).
 • Prawo do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO).
 • Prawo żądania usunięcia danych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO), w przypadku gdy:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO) w przypadku gdy:
 • osoba której dotyczą dane, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dotyczą dane, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • dane osobowe nie są już potrzebne Marcin Gąsiorek IT dla swoich celów, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Marcin Gąsiorek IT są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie, może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Marcin Gąsiorek IT w oparciu o prawnie uzasadniony interes Marcin Gąsiorek IT, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw jest dla Marcin Gąsiorek IT wiążący, chyba że Marcin Gąsiorek IT wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo żądania przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, gdy są one przetwarzane przez Marcin Gąsiorek IT na podstawie zgody lub umowy (art. 20 RODO), co oznacza iż ma Pan/Pani prawo żądać, by Pana/Pani dane osobowe zostały przesłane przez Marcin Gąsiorek IT bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym prawo to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

Podanie danych osobowych do celów zawarcia i realizacji umowy z Marcin Gąsiorek IT ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Marcin Gąsiorek IT. Konieczność podania danych osobowych może też wynikać z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w takim przypadku niepodanie wymaganych danych może spowodować przeszkodę w realizacji umowy przez Marcin Gąsiorek IT. W przypadku, jeśli dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie tych danych jest dobrowolne.

§2. PLIKI COOKIES

 • Strona internetowa freshcodeee.pl używa cookies „ciasteczek”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez klienta przeglądarki internetowej. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, rozpoznaje ona rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 • Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.
 • Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestrują zachowanie użytkownika na stronie.
 • Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Marcin Gąsiorek IT w celu optymalizacji działań.

Na stronie internetowej freshcodeee.pl, wykorzystuje się pliki cookies w celach:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Serwis wykorzystuje również technologię firm zewnętrznych, które śledzą działania użytkownika: statystyki Google Analytics . Informacje na temat ich polityki prywatności znajdziecie na odpowiednich stronach podanych niżej:

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dn. 05 maj 2020 r.